در ادامه، گزارش تصویری جعفر پاکزاد، عکاس خبرنگار انتخاب خبر از این مراسم را مشاهده می کنید.

kadak.sa.ram.95.9

kadak.sa.ram.95.3

kadak.sa.ram.95.1

kadak.sa.ram.95.2

kadak.sa.ram.95.4

kadak.sa.ram.95.5

kadak.sa.ram.95.6

kadak.sa.ram.95.7

kadak.sa.ram.95.8

kadak.sa.ram.95.10

kadak.sa.ram.95.11