روح الله بالش آبادی، عکاس خبرنگار انتخاب خبر در این مراسم حضور داشت. در ادامه، گزارش تصویری این مراسم را مشاهده می کنید.

sh atash 1395 3

sh atash 1395 1

sh atash 1395 2

sh atash 1395 4

sh atash 1395 5

sh atash 1395 6

sh atash 1395 7

sh atash 1395 8

sh atash 1395 9

sh atash 1395 10

sh atash 1395 11

sh atash 1395 12

sh atash 1395 13

sh atash 1395 14

sh atash 1395 15

sh atash 1395 16