به گزارش فرادید، دیوید نیوئل اسمیت، عکاس خبری گاردین در سال 1979 (1357 خورشیدی) دیداری از ایران داشت. دیدار او از ایران مصادف بود با بازگشت امام خمینی از پاریس به ایران. در زیر منتخبی از عکس های او از تهران در آن زمان آمده است.

تصاویر / تهران در سال 57
 
گروهی از زنان در حال انتظار برای تاکسی در مرکز شهر تهران
 
 
تصاویر / تهران در سال 57 

بانک ملی (جایی که جواهرات سلطنتی نگهداری می شدند)، تهران

 
 
تصاویر / تهران در سال 57 

کیف های دستی برای فروش در حاشیه خیابان، تهران

 
 
تصاویر / تهران در سال 57 

دانش آموزان در حال انتظار در بیرون مدرسه، تهران

 
 
تصاویر / تهران در سال 57 

نمایی از خیابانی در تهران

 
 
تصاویر / تهران در سال 57 

دست فروشی در تهران

 
 
تصاویر / تهران در سال 57 

مردمی که برای بازدید از برج شهیاد(آزادی فعلی) به میدانی با همین نام رفته اند، تهران

 
 
تصاویر / تهران در سال 57
 تصویری از زنان در در مرکز تهران