خروج احمدی نژاد از بازار تهران به دلیل ابراز محبت قشرهای مختلف مردم بیش از دو ساعت به طول انجامید.