در ادامه، گزارش تصویری میعاد دلفی، عکاس خبرنگار انتخاب خبر از این مراسم را مشاهده می کنید.

arbain.1395.1

arbain.1395.2

arbain.1395.3

arbain.1395.4

arbain.1395.5

arbain.1395.6

arbain.1395.7

arbain.1395.8

arbain.1395.9