صاحب‌نظران در اهمیت این منشور بسیار گفته و نوشته‌اند. صادق قیصری، خبرنگار سیاسی انتخاب خبر دراین‌باره با دکتر نعمت احمدی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه، گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه، بخش هاي مهم اين مصاحبه را مي خوانيد.

متنی که با عنوان منشور حقوق شهروندی به امضای رئیس‌جمهور رسیده، یکی از زیباترین متن‌های حقوقی است؛ یعنی از جنبه نگارش و محتوا زحمت زیادی برای آن کشیده شده است. اینکه بگوییم این منشور ارزشی ندارد، بی‌انصافی است. قانون اساسی به‌صورت کلی حفظ و حقوق مردم و دولت را تعیین کرده است، آیین دادرسی کیفری هم به همین شکل بدان پرداخته است.

آنچه از نظر من در این متن غایب است، راه برون‌رفت از تضییع حقوق شهروندی است، بدین معنی که این منشور خطاب به کیست؟ ما اگر به سال 1361 نگاه کنیم، می‌بینیم که حضرت امام فرمان 8 ماده‌ای خود را صادر کردند. در این فرمان مخاطب کاملاً روشن بود. این فرمان به مسئولان، دادگاه‌ها و عوامل اجرایی خطاب کرده بود. حالا بخشی از خود زیرمجموعه قوه مجریه، حقوق شهروندی را نقض کرده است. کنسرت‌ها و اجتماعات دونمونه از این امر است. وزارت کشور مجوزها را لغو می‌کند. بخشی وسیعی از حقوق شهروندی که در این متن زیبا آورده شده است، به‌وسیله قوه مجریه نقض می‌شود و این حق ضایع می‌شود.

وقتی مردم عادی بدانند حقوقی دارند، درصدد گرفتن این حقوق طبیعی خود هم برمی‌آیند. انسان‌ها به علت آگاهی از حقوق خودشان می‌توانند پیشرفت کنند. نقش آگاهی‌بخشی منشور حقوق شهروندی باتوجه‌به تبلیغی که برای آن صورت گرفته، تعیین‌کننده است و طبیعی است Dr Nemat Ahmadiهر فردی که به حقوق خود باور داشته باشد، کسانی را که به حقوق آن تعدی کرده‌اند، پس خواهد زد. مهم‌ترین پیام منشور حقوق شهروندی توجه به حقوق فردی است و فرد و حقوق آن، چکیده منشور حقوق شهروندی است.

قانون اساسی می گوید کلیه مفاهیم اقتصادی، جزایی و مدنی باید مطابق با شرع بوده و مغایر با قانون اساسی نباشد که تشخیص چنین مسأله ای بر عهده شورای نگهبان است. منشور حقوق شهروندی می تواند مانند بخش نامه ای که رئیس قوه قضاییه در سال 83 تحت عنوان حقوق شهروندی خطاب به دادگاه ها و نیروهای انتظامی نوشت و مجلس ششم هوشیارانه آن را تبدیل به قانون کرد جنبه قانونی به خود بگیرد.

دولت نیز به زیبایی از طریق تلفن این منشور را اطلاع رسانی کرد. این متن بر سه پایه استوار است، نخست مردم می دانند نسبت به دولت چه حق و حقوقی دارند، دوم مردم می دانند نسبت به هم یعنی شهروندان نسبت به یکدیگر چه حق و حقوقی دارند و چه حق و حقوقی را باید رعایت کنند و سوم اینکه دولت نسبت به مردم چه حق و حقوقی دارد. بسیاری از متون چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی برگرفته از شرع است. برخلاف نظر آقای یزدی که گفته اند چطور رئیس جمهور مستقیم با مردم صحبت می کند باید این سوال را پرسید که مگر درباره تعالیم شرعی با مردم سخن گفته نمی شود؟ این متن باید به صورت یک مطالبه مطرح شود.

این متن قانون نیست، چون هنوز به وسیله مجلس تصویب نشده است و نه آیین‌نامه اجرایی است؛ چون هیئت وزیران این متن را تصویب نکرده است و ضمانت اجرایی ندارد. ولی باید به این نکته توجه کرد که این متن و منشور، کارکرد آگاهی‌بخشی دارد و مردم را از حقوق خود آگاه می‌کند. من این منشور را سرآغازی می‌دانم برای مطالبه‌گری افراد برای کسب حقوقی که از آن‌ها دریغ شده یا از این حقوق مغفول و محروم مانده‌اند.

در ادامه، مشروح اين مصاحبه را بخوانيد.