در ادامه، گزارش تصویری روح الله بالش آبادی، عکاس انتخاب خبر از این مراسم را مشاهده می کنید.

eredeh 1395 1

eredeh 1395 2

eredeh 1395 3

eredeh 1395 4

eredeh 1395 5

eredeh 1395 6

eredeh 1395 7

eredeh 1395 8

eredeh 1395 9

eredeh 1395 10

eredeh 1395 11

eredeh 1395 12

eredeh 1395 13

eredeh 1395 14

eredeh 1395 15

eredeh 1395 16