هدف اين بود كه ما انتخاباتي آرام و بي تنش داشته باشيم چرا كه ايران اسلامي در منطقه اي پر از خون و ناامني و ترور واقع شده كه هم اكنون به مدد چشمان بيدار رصد كنندگان امور و تلاشهاي شبانه روزي سربازان گمنام امام زمان(عج)، در آسايش و امنيت كامل به سر مي بريم. خبري از بمبگذاري و ترور و ناامني در شهرهاي ما نيست. خبري از درگيري هاي مسلحانه در كوچه و خيابانهاي ما نيست.

به كشورهاي همسايه بنگريد. از استانبول و بغداد و صنعا و دمشق گرفته تا كابل و قندهار و اسلام آباد، همواره مردم در بستري نگران و ناامن به سر مي برند و جامعه پرالتهاب است. چرا كه امنيت هديه اي پربهاست و به آساني به دست نمي آيد.

رهبر معظم انقلاب طی سخنانی در دانشگاه امام حسين(ع) تأكيد كردند كه نامزدها سعی کنند گسل های اعتقادی یا جغرافیایی یا زبانی یا قومی را تحریک نکنند و در ادامه افزودند كه در انتخابات باید امنیّت به‌صورت کامل محفوظ بماند.

اما وقتي به روند انتخابات در كشورمان نگاه مي كنيم، در مي يابيم كه از قضا پديده دو قطبي شدن انتخابات در حال حاضر شكل گرفته است. اشاره رهبر معظم نيز بر همين امر بود كه مراقب اين امر باشيم.

در انتخابات مجلس یا شوراها ما در كشورمان با تنوع و تکثر لیست ها روبرو مي شويم تا از دوقطبی شدن جلوگیری شود اما انتخابات ریاست جمهوري اگر مراقب نباشيم خود به خود جامعه را دو قطبی می کند. بعد از سه مناظره نيز مشخص شد که فضا دو قطبی شده است.

به طور مثال وقتي آقاي قاليباف صحبت از 4 درصدي ها و 96 درصدي ها مي كند، خواه و ناخواه يك دو قطبي كلان و گسل عظيم در جامعه ايجاد كرده است. مصداق اين حرف همانست كه رهبر انقلاب از آن برحذر داشتند.

اين دوگانه سازي و اين دوقطبي كردن جامعه به طبقه اشراف– محرومين، اتفاقا امنيت و آسايش كشور را هدف قرار مي دهد.

حتي آقاي روحاني مجبور شد كه به اين اظهارات پاسخ دهد و به رقبا نشان دهد كه نمي توانند با وعده هاي خود و با اين شقه كردن جامعه، سبد رأي خود را سنگين تر كنند. واكنش هاي آقاي روحاني به خوبي در همدان و كرمانشاه به گوش همه رسيد.

اما تهديد اصلي چيست؟ تهديد اينست كه در ميانه اين منازعه و در اين تكاپو كه به نشاط و كنش بيشتر نياز است، اتفاقا دشمنان نظام و اپوزسيون خارجي نظام دست به كار شده و بر روي اين گسل ها سوار مي شوند و بدنبال ايجاد موجي از ناامني هستند.

دشمنان نظام درصدد برهم زدن امنيت كشور هستند و از هيچ فرصتي براي تبليغ يا اشاعه اهداف خود فروگذار نمي كنند.

اين مسئله هر چند از ديد چشمان مسئولين امنيت كشور دور نمي ماند، اما بايد در نظر بگيريد كه وقتي ما بدست خودمان جامعه را دوقطبي مي كنيم، وقتي در اظهارات نسنجيده جامعه را به 4 درصدي و 96 درصدي تقسيم مي كنيم، سود برنده آن دشمنان نظام خواهند بود. آنها مترصد چنين فرصت هايي هستند.

انتخابات يك رزمايش ملي و مردمي است و نبايد ميداني براي برد اپوزسيون خارجي نظام گردد. اين بازي بايد به برد- برد براي ملت و نظام منتهي گردد. اما متأسفانه گويا هشدارها تاكنون مؤثر واقع نبوده و در فضاي مجازي هم دشمن فعال تر شده است.

بنابراين خوبست كه همه بر روي امنيت كشور اتفاق نظر داشته باشيم. تجارب زيادي از گذشته داريم و اين مسير را بايد بدون هزينه طي كنيم. فقدان امنيت ضررش بلاجايگزين است. آقايان نامزدها بايستي هوشيار باشند و به طور خاص نامزدهايي كه درصدد دوقطبي كردن جامعه با شعارهاي توخالي خود برآمده اند، پروژه مخدوش كردن امنيت ملي را كليد زده اند كه آثار وخيمي برجاي خواهد گذاشت.

دهه 60 براي همه درس عبرت آموزي دارد و نسل جوان كنوني كه هم اكنون در سايه امنيت و آرامش زندگي مي كند، بايد بداند كه ما با چه تهديداتي مواجه هستيم و اگر در برابر افراط و تندروي مقابله نكنيم، اگر در برابر شعارهاي پوپوليستي نايستيم، كشورمان در گردابي از ناآرامي و خشونت فرو مي رود كه در آن زمان تر و خشك با هم مي سوزند. پس با هم بكوشيم تا انتخابي شايسته و عاقلانه داشته باشيم و اجازه ندهيم جامعه را تهييج كرده و شقه كنند.