بهمن كشاورز*: سخنگوي شوراي نگهبان در صحبت اخير گفته است كه شوراي نگهبان موافق همه‌پرسي است. از اين بابت بايد به اين مساله اشاره كرد كه نقش شوراي نگهبان همان نقشي است كه در ساير لوايح و طرح‌ها دارد و علاوه بر آن با توجه به قانون اساسي اگر طرح يا لايحه مربوط به برگزاري همه‌پرسي در مجلس با دو سوم آرا تصويب و در شوراي نگهبان تاييد شود، نظارت بر انجام همه‌پرسي با شوراي نگهبان خواهد بود.

بنابراين سخنگوي شوراي نگهبان صرفا فرآيند قانوني تاييد يا رد طرح‌ها و لوايح از طرف شوراي نگهبان و روند نظارت بر همه‌پرسي را به عنوان يكي از روش‌هاي اداره مملكت كه نظارت بر آن بر عهده شوراي نگهبان است، بيان كرده است و چيز تازه‌اي مطرح نشده است.

موضوع بازنگري قانون اساسي بحث جدايي است كه فرآيند خاص خود را دارد و موضوع اصل ١٧٧ الحاقي به قانون اساسي در سال ١٣٦٨ است و در مورد آن رعايت قسمت اخير اصل ٥٩‌ قانون اساسي- يعني تصويب سه‌چهارم نمايندگان مجلس- لازم نيست.

* حقوقدان

منبع: روزنامه اعتماد