در ادامه، گزارش تصویری عکاس خبرنگار انتخاب خبر از این مراسم را مشاهده کنید.

shabebeizai1

shabebeizai8

shabebeizai2

shabebeizai3

shabebeizai4

shabebeizai5

shabebeizai6

shabebeizai7