گزارش تصویری عکاس خبرنگار انتخاب خبر از این مراسم را مشاهده می کنید.

kanunzanantose 1395 13

kanunzanantose 1395 5

kanunzanantose 1395 3

kanunzanantose 1395 12

kanunzanantose 1395 1

kanunzanantose 1395 2

kanunzanantose 1395 4

kanunzanantose 1395 6

kanunzanantose 1395 7

kanunzanantose 1395 9

kanunzanantose 1395 8

kanunzanantose 1395 10

kanunzanantose 1395 11

kanunzanantose 1395 14